Regulamin czarterow on line

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi „Czartery on-line porty24.pl” oferowanej przez Serwis porty24.pl. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy Regulaminu Serwisu porty24.pl.

2. Usługa „Czartery on-line porty24.pl” polega na możliwości rezerwacji przez Klientów Serwisu czarterów jachtów Firm Czarterowych, a także indywidualnych Właścicieli Jachtów (Rezerwacja).

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usługi „Czartery on-line porty24.pl” dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Serwis otrzymania wypełnionego przez Klienta Formularza Rezerwacji. Potwierdzenie przesyłane jest automatycznie drogą e-mail i zawiera dane zawarte w Formularzu Rezerwacji..

4. W ciągu 24h od otrzymania wypełnionego Formularza Rezerwacji Serwis przesyła Klientowi drogą e-mail potwierdzenie możliwości realizacji czarteru wraz z warunkami finansowymi – w tym wysokości zaliczki – oraz formularzem umowy czarterowej. Nieotrzymanie w ciągu 24h potwierdzenia możliwości realizacji czarteru oznacza brak możliwości rezerwacji jachtu.

5. O ile nie zastrzeżono inaczej, do skutecznego zakończenia Rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki w terminie wskazanym w wiadomości o możliwości realizacji czarteru. Brak wpłaty zaliczki w tym terminie oznacza rezygnację z Rezerwacji..

6. Klient nie ponosi żadnych kosztów Usługi „Czartery on-line porty24.pl”. Zaliczka, o której mowa wyżej, wpłacana jest na rachunek wskazany przez Firmę Czarterową/Właściciela Jachtu i podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za czarter, chyba że umowa czarteru stanowi inaczej.

7. Możliwość i warunki rezygnacji z potwierdzonej i opłaconej Rezerwacji określa umowa czarteru.

8. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czarteru przez Firmy Czarterowe/Właścicieli Jachtów, który był przedmiotem Rezerwacji na podstawie niniejszego Regulaminu. Wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio do Firm Czarterowych/Właścicieli Jachtów.

9. Warunki czarteru określa umowa zawarta bezpośrednio pomiędzy Klientem a Firmą Czarterową/Właścicielem Jachtu.

10. Dokonując Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z procedurą Rezerwacji, w tym przekazywania ich Firmom Czarterowym/Właścicielom Jachtów, których dotyczy Rezerwacja, w celu jej realizacji.

Ostatni zarejestrowani uzytkownicy

Nowi użytkownicy zarejestrowani w serwisie

Zobacz profil użytkownika magelan

magelan

0

1

0

0

Zobacz profil użytkownika pomost

pomost

0

0

0

0

Zobacz profil użytkownika Mylius

Mylius

0

0

0

0

Reklama