Regulamin witryny Porty24.pl

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Porty24.pl (dalej także: Serwis), w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

2. Serwis Porty24.pl prezentuje informacje dotyczące przystani żeglarskich, firm czarterowych i innych podmiotów związanych z uprawianiem żeglarstwa. W ramach Serwisu zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość prezentacji – w zakresie określonym przez Twórców Serwisu (Konto Użytkownika) – treści informujących o usługach świadczonych przez Użytkowników. W ramach Serwisu Użytkownicy mają także możliwość wyrażania Opinii do danej treści Serwisu, w tym także do opinii innego Użytkownika – w zakresie określonym przez Twórców Serwisu.

3. Serwis Porty24.pl jest udostępniany przez Daniela Domagalskiego i Tomasza Sawicz (Twórcy Serwisu).

4. Korzystając z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu pod adresem internetowym http://www.Porty24.pl/regulamin-witryny.html. Polityka Prywatności jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu pod adresem internetowym http://www.Porty24.pl/polityka-prywatnosci.html

5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa nowsza niż IE7, zainstalowany program Flash player.

6. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym. W przypadku dostarczenia treści o charakterze bezprawnym Twórcy Serwisu uprawnieni są w szczególności do natychmiastowego usunięcia tych treści, a nawet do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń. Nie wyłącza to innych uprawnień Twórców Serwisu takich jak prawo do udostępniania danych Użytkownika Serwisu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Serwisie przez Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyrządzenia Twórcom Serwisu szkody spowodowanej wskutek dostarczenia treści o charakterze bezprawnym Użytkownik jest zobowiązany do jej naprawienia.

7. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Twórców Serwisu. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prezentacji w Serwisie treści informujących o świadczonych przez Użytkownika usługach (p. pkt 2 zd. 2) zostaje zawarta po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i przyznaniu Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn, w trybie natychmiastowym, poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca możliwości wyrażania Opinii (pkt 2 zd. 3) zostaje zawarta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza Opinii i przesłanie go drogą elektroniczną do Serwisu. Twórcom Serwisu przysługuje prawo do usuwania Opinii, w szczególności gdy zawierają one treści bezprawne, naruszające zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, prawa Twórców Serwisu lub/i osób trzecich itp. Użytkownikom nie przysługuje żadne roszczenie w związku z usunięciem Opinii. Twórcy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści Opinii Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane lub/i informacje.

9. O ile wyraźnie inaczej nie zastrzeżono, wszelkie prawa do Serwisu Porty24.pl oraz jego wszystkich elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) należą do Twórców Serwisu i są prawnie chronione (m.in. przez przepisy prawa autorskiego). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu i jego poszczególnych elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub pisemna zgoda Twórców Serwisu.

10. Twórcy Serwisu nie gwarantują Użytkownikom nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu. W przypadku przerw lub zakłóceń dostępności Serwisu Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń wobec Twórców Serwisu. Twórcy Serwisu nie ponoszą także odpowiedzialności za utratę Opinii Użytkowników spowodowanych awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Twórców Serwisu, a także ich usunięciem z Serwisu.

11. Informacje zawarte w ofertach i cennikach publikowanych w Serwisie mają charakter orientacyjny. W przypadku ich niezgodności z rzeczywistością okoliczność ta nie może stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Twórców Serwisu. W celu sprawdzenia czy prezentowane informacje są aktualne, w szczególności w przypadku zamiaru skorzystania z oferty publikowanej w Serwisie, należy skontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem lub osobą trzecią, której dotyczy informacja. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu serwisu, w tym niezgodności publikowanych ze stanem rzeczywistym.

12. Użytkownik Serwisu powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na każdej stronie internetowej w nagłówku pod zakładką „kontakt”. Serwis rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Serwis poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu początkowego. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, o ile Serwis uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Korespondencję związaną z korzystaniem ze Serwisu oraz reklamacjami Serwis kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.

13. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z korzystania z Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

14. Twórcy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania.

Ostatni zarejestrowani uzytkownicy

Nowi użytkownicy zarejestrowani w serwisie

Zobacz profil użytkownika discavery3

discavery3

0

0

0

0

Zobacz profil użytkownika artwel@wp.pl

artwel@wp.pl

0

0

0

0

Zobacz profil użytkownika Arian

Arian

0

0

0

0